25.05.22
  • കേരള മാനേജ്മെന്റ്  ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്  ടെസ്റ്റ് (കെ.മാറ്റ്) മെയ് സെഷൻ  - 2022 ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
പത്രക്കുറിപ്പ്
21.05.22
  • Provisional Result Published
Notificaiton
07.05.22
  • Answer Key Published
  • ഉത്തര സൂചിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
Notification
പത്രക്കുറിപ്പ്
Answer Key
29.04.22
  • Download Admit Card
  • അഡ്‌മിറ്റ്  കാർഡ്  ഓൺലൈൻ ആയി ലഭ്യമാക്കി .
Notification
പത്രക്കുറിപ്പ്
25.04.22
 
  • Admission to MBA Course (KMAT 2022) facility for correcting defective photo and signature
  • എം.ബി.എ കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള  പ്രവേശനം  (കെ മാറ്റ്  -2022)  ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം
Notification
 
പത്രക്കുറിപ്പ്     
12.04.22
  •   Online application invited

        Notification 

Information bulletin