വിലാസം

പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണറുടെ കാര്യാലയം

അ‍ഞ്ചാം നില, ഹൗസിംഗ്‌ ബോര്‍ഡ്‌ ബില്‍ഡിംഗ്‌
ശാന്തി നഗര്‍, തിരുവനന്തപുരം - 695 001.

ടെലിഫോണ്‍: 0471-2525300
ഫാക്സ്‌: 0471-2337228.
ഇ-മെയില്‍: ceekinfo@cee.kerala.gov.in

ട്വിറ്ററിൽ ഞങ്ങളെ പിന്തുടരുക: https://twitter.com/ceexamkerala 

ഫേസ് ബുക്കിൽ ഞങ്ങളെ പിന്തുടരുക:https://www.facebook.com/ceexaminationskerala/